Badania wilanowskie mają długą historię. Większość wyników prac nie została opublikowana i uległa zapomnieniu. Także znaczna część materiału zabytkowego zaginęła. Szansą zmiany była decyzja Dyrekcji Muzeum Pałac w Wilanowie, zlecająca wykonanie interdyscyplinarnych badań archeologicznych na terenie rezydencji Krajowemu Ośrodkowi Badań i Dokumentacji Zabytków. Treść umowy gwarantowała rzetelne badania, bieżąca publikację ich wyników i pełną inwentaryzację muzealną zabytków. Możliwość poszerzenia zakresu badań stworzyły nowe umowy, współfinansowane w ramach programów unijnych: EOG, POIiŚ,
a obecnie RPO. Jednocześnie Muzeum wzięło na siebie obowiązek zapewnienia nadzoru nad incydentalnymi pracami ziemnymi.
W 2007 roku z możliwości kontynuowania badań zrezygnował KOBiDZ. Od tego momentu są one prowadzone przez firmę Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno-Konserwatorski. Brak zmian kadrowych zapewnił badaniom pełną kontynuacje myśli i dynamiczny rozwój metodyki badawczej.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec