Foto-
grametria
cyfrowa

Fotogrametria cyfrowa jest jedna
z najdokładniejszych technik dokumentowania archeologicznych odkryć. Coraz bardziej wydajne matryce aparatów cyfrowych pozwalają rejestrować obraz z coraz większą dokładnością, a najnowsze oprogramowania pozwalają przetwarzać ten obraz na rzut ortogonalny.
Połączenie precyzji zapisu fotogrametrycznego z wartościami geodezyjnymi pozwala wpisać badany obszar lub obiekt do przestrzennych baz danych (CAD, GIS).
Zapisane w tych systemach informacje tworzą uniwersalną bazę danych.
Archeolodzy Zespołu stosują już trójwymiarową formę dokumentowania znalezisk, co
w sposób znaczący podnosi wartość poznawczą odkryć, stanowiąc produkt gotowy do publikacji, działań promocyjnych i komercyjnych.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec