Program badań archeologicznych sezonu 2010 jest pochodną zadań konserwatorskich stojących przed Konsorcjum, którego leaderem jest Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji dzieł Sztuki. Do zadań archeologów, których pracami w terenie kieruje Andrzej Jaskuła, należało zorganizowanie frontu interdyscyplinarnych badań, zmierzających do ustalenia topografii i ustalenia formy nawierzchni dziedzińców pałacowych, rozstrzygnięcia sposobu odprowadzenia z nich wody, zbadania treści wypełniska bastionu Smok i określenia sposobu jego budowy, przebadania rejonu budynku bramnego i fosy oraz podjęcie próby weryfikacji zasad rozplanowania przestrzennego pałacowych ogrodów. Stała obecność ekipy archeologów wymusiła konieczność przeprowadzenia badań doraźnych, ponadprogramowych, między innymi w rejonie kuchni. Badaniom archeologicznym towarzyszyła szczegółowa penetracja architektoniczna części frontowej warowni, prowadzona przez Jacka Gzowskiego, właściciela firmy Agencja DART. Konsultantem ds. fortyfikacji został dr Grzegorz Bukal.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec